Spør en biolog
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Nye innlegg | Spørreundersøkelser | Mine bokmerke | Private meldinger | Hva skjer | Fotogalleri | Artslista | Medlemmer | Søk | Hjelp

 Alle fora
 Diskusjoner og meddelelser
 Vaktbikkja - diskuter naturvern
 Håkjerring på 1099 dø etter idiotisk trofe fiske
 Nytt emne  Svar på emne
 Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic BookMark Topic
Forrige side
Forfatter Tidligere emne Emne Neste emne
Side: av 2

Chironomus
Biolog

333 Posts

Skrevet - 16/09/2013 :  11:53:36  Vis profil Send Chironomus a Private Message  Svar med kopi av melding
Her trengs det litt oppklaring. Trachypachus summerar etter mi meining opp det viktigaste med denne kommentaren:
“Syns du det er best at vi bare lar de være i fred og fortsetter med å vite svært lite/ingen ting om artens bestandsstørrelser, økologi, osv? I så fall betyr det også at vi i fremtiden ikke får vite noen ting om hva som eventuelt truer arten, og derfor heller ikke kan sette i gang tiltak for å forbedre situasjonen.”


Diskusjonen her er todelt, det eine er om catch and release burde vera tillate, og det andre gjeld forsking på håkjerring.
Det fyrste er ein legitim diskusjon, men som diverre ofte hamnar i subjektive avsporingar. Ein møter ofte folk som meiner at berre matauk-fiske er etisk riktig. Men også dei kan få fisk som er under minstemål, eller totalfreda slik ål og pigghå er. Meiner dei at det beste er å slå fisken i hel uansett? Dersom ein fisk hypotetisk sett fekk valet mellom å bli slått i hel eller bli sluppe uti att, vil eg tippe den ville velja livet. Men fiskaren har allereie påført fisken ”traumer”, og dersom ein skal vera konsekvent må difor alt sportsfiske forbys. Ein kan godt skjule seg bak gode etiske tankar, men fisken kjenner kroken uansett baktanke.

Industrielt fiske er heller ikkje uproblematisk, for der blir fisken klemt i hel i trålposen eller dør av oksygenmangel på lina. Oppdrettsfisken har det heller ikkje så gøy, dei opplever høg mortalitet som små, og gjentekne vaksineringar og bedøvingar. Dei vaksne døyr kanskje av for mykje lus eller andre sjukdommar. Eg trur ikkje det er fornuftig for menneskeheten å slutte å ete fisk. Å forby sportsfiske kan også vera problematisk, då kan ein på sikt miste ei stor interessegruppe som kan uttale seg dersom ein til dømes skal bygge ut eit kraftverk eller bore etter olje.

Til det Iza kommenterte i posten ovanfor, er det ein del problem. Det er ikkje slik at Statens naturoppsyn har kompetanse på håkjerring, ei heller på Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Det er nokre få på Havforskningsinstituttet i Tromsø, men ellers kan ein telle forskarar med kompetanse på håkjerring i Noreg på èi hand.
Ueren som blir slengt til måkene er sterkt truet (EN), altså ”verre” enn håkjerring. Dersom storleiken er eit problem, må også kveitefiske vera problematisk, den blir jo over 300 kilo! Eg trur heller ikkje at håkjerringfiske blir ein aktivitet for folk flest. Men dersom det i framtida blir slik at sportsfiskarar tar opp hundrevis av håkjerringar i året, bør ein nok sjå nærmare på det.

--------------------

Så over til forsking. Focus1 spør om det er så dårlig stilt med statlege midler til marin forsking. Ja, det er det. Dei store summane på fisk går med til lakseforsking, og så vert det sjølvsagt brukt ein del på bestandsestimering av kommersielle artar (t. d. sild, makrell, lodde, torsk, hyse, sei, blåkveite). Dei ikkje-kommersielle artane, som håkjerring er, får nær ingenting. Irvin har difor sine ord i behald når han seier at sportsfiskarar bidreg med kunnskap. Det gjeld utbreiing, artsbestemming og innsamling av til dømes vevsprøver. Då eg samla inn materiale til eit prosjekt som skulle oppklare kva skateartar me har i Noreg, lage ein bestemmelsesnøkkel og bekrefte artane med DNA var eg heilt avhengig av hjelp frå sportsfiskarar fordi dei fiska i områder der me ikkje kom til med forskingsskip og tråling. Manuskriptet blir sendt inn til Molecular Ecology Progress Series og Zootaxa i desse dagar.

Men det er ikkje så enkelt at kven som helst kan bestille ein radiosendar for å merke sjeldne fiskar. Data må samlast inn av ein ansvarleg person, og forankra i eit universitet, Havforskingsinstituttet, NINA eller liknande. Det er vanskelig å få kontakt med alle som kunne tenkast å få eit eksemplar av arten, og eg har difor valt å spør dei eg kjenner, eller legge ut ”ønskelister” på sportsfiskeforum. Fiskarar som driv kommersielt bidreg også på same måte som sportsfiskarar, og eg har hatt (og vil ha) stor nytte av dei. Men sidan det ikkje vert satsa på ikkje-kommersielle artar frå politisk høgt hold, vert arbeidet overlête til folk som har stor interesse for artane. Å bruke sports- og kommersielle fiskarar er svært økonomisk, fordi begge partar bidreg av eigeninteresse, og krever ikkje store pengesummar. Dersom ein til dømes skulle leige trålaren som Universitetet i Tromsø har, kostar det 200 000 kroner i døgnet!

I fastlands-Noreg er det berre i Trondheimsfjorden at forsking på håkjerring foregår. Eg er ansvarlig for å samle inn data (Universitetet i Tromsø), i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet og Trondheim biologiske stasjon i Trondheim. Me har løyve til å merke håkjerring der, og føremålet er å kunne seie noko om storleik på bestanden, og om dei vandrar. Satellittmerker er dyrt, og med lite midler er det vanlige merker med namn og nummer som blir nytta. Men sidan dette arbeidet føregår i liten skala, og få fisk blir merka i året, er dette eit langsiktig arbeid. Så langt er 22 individer merka, og me har gjenfangts/gjenfunn av to individer:

*Merka 28.08.2008 og fanga igjen 22.09.2012 av sportsfiskarar
*Merka 09.07.2008 og funne død i fjæra 22.09.2009. Denne døydde altså over eitt år etter merking og eg tvilar på at merkinga var dødsårsak (sjølv om det ikkje kan utelukkast heilt).

Det betyr at bestanden minst består av 20 dyr, og i teorien er det mulig å merke alle i heile fjorden. Då får me eit tal på bestandsstorleiken. Dersom nokre individ vert gjenfanga utanfor Trondheimsfjorden, vil teorien om at dei har ein eigen bestand i Trondheimsfjorden blir falsifisert (avkrefta). Me vil også få eit betre estimat for årleg vekst, for lengde og rundmål blir notert for alle fiskane. DNA vil også bli samla inn, for å samanlikne med bestanden på Svalbard, Grønland og Canada, der det også foregår forsking. Antakelig er det for tida lettare å få pengar til prosjekt i arktiske strøk.

Grunnen til at håkjerring er på rødlista er, tru det eller ei, noko tilfeldig. Den er der på grunn av føre-var-prinsippet, men det er andre artar me veit mindre om som ikkje er med på rødlista. Eg kan nemne ålebrosme-artar, snottfiskar og lysprikkfiskar.
På Grønland er det estimert, ut frå volumet av lever som blei levert, at 44 000 håkjerring blei tatt kvart år frå 1890–1938 (Anonym (1942) Beretninger vedr. Grønlands Styrelse. Sammendrag af Statistiske Oplysninger om Grønland 1: 647-652). Det tyder på at arten tôler eit visst fiske.

Når det gjeld den aktuelle fisken som diverre omkom, så er det mulig at drivkrafta var trofèfiske. Men det må du spør dei aktuelle fiskarane om. Dei tok kontakt med meg då det viste seg at fisken var daud, og spurte om eg var interessert i vevsprøvar. Det var eg sjølvsagt. Dødsårsaken var antakelig for høg temperatur i overflata, fordi dette var midt på sommaren.

Det er ikkje ulovleg å fiske etter håkjerring. Me kunne fint ha fiska hundrevis og slått dei i hêl for å finne ut kva dei føretrekk som føde, eller å sjå om dei er kjønnsmogne. Men DNA, lengde og vekt kan tas utan å avlive dyret, og for å seie noko om vekst og vandring er dei mest verdifulle i levande live.

Arve Lynghammar
Stipendiat
Institutt for arktisk og marin biologi
UiT Norges arktiske universitet
Tromsø


Arve
Gå til toppen av siden

Limnoan
Biolog9952 Posts

Skrevet - 16/09/2013 :  12:51:51  Vis profil  Besøk Limnoans hjemmeside Send Limnoan a Private Message  Svar med kopi av melding
Jeg er fristet til å sitere Dyrevernlova:
"Dyrevernlova
Kapittel I. - Ålmenne føresegner
§ 1. Kva dyr lova gjeld
Denne lova gjeld levande pattedyr, fuglar, padder, frosk, salamander, krypdyr, fisk og krepsdyr.

§ 2. Ålment om åtferd med dyr
Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål."


Jeg har drevet fritidsfiske både med krok og med garn, og innrømmer glatt at jeg har tatt fisk som heller kunne fått leve. Den dugde knapt til kattemat. Men, målet var å fiske til mat. Da mener jeg en får tåle noe "kolateral damage" som amerikakanerne kaller det.

Noe helt annet er å dra opp fisk bare for å hilse på den. (Uten at den for eksempel blir merket, og kan bidra til opplysning om bestanden.) Eller ennå verre bare blir kastet på land for å råtne.

I yrkesfiske er det etter hva jeg har hørt slik at fangsten blir stoppet om det kommer for mye "ubrukelig" fisk i fangsten.

Samme regel synes jeg sportsfiskere kan holde seg til. La fisk som ikke skal brukes leve i fred. Hvis målet bare er å hilse på fisken, så får de heller lære seg å dykke.


AA
Gå til toppen av siden

Iza
Aktiv deltaker

788 Posts

Skrevet - 17/09/2013 :  15:46:51  Vis profil Send Iza a Private Message  Svar med kopi av melding
Limnoan sier: Samme regel synes jeg sportsfiskere kan holde seg til. La fisk som ikke skal brukes leve i fred. Hvis målet bare er å hilse på fisken, så får de heller lære seg å dykke.
----------------------------------------------------------------------------
Til dette er jeg veldig enig!
Skal man bare kysse fisken etter den er dratt på land finner jeg det meningsløst. Kyss en fisk ta bilde for så og slippe den ut igjen. Man må heller ikke glemme at dette er godt sponset fiske!
At de tar kontakt etter fisken er dø sier ALTom hvordan de tenker'' ikke tenker'' Hadde de tatt kontakt med deg først og spurt hva /hvordan så hadde jeg holdt helt kjeft!
Da hadde det vært mye bedre enn denne trofé fangsten jeg er så i mot!
-----------------------------------------------------------------
Tusen Takk til Chironomus =Arve Lynghammar for god info.
Klippet og limt :Når det gjeld den aktuelle fisken som diverre omkom, så er det mulig at drivkrafta var trofèfiske. Men det må du spør dei aktuelle fiskarane om. Dei tok kontakt med meg då det viste seg at fisken var daud, og spurte om eg var interessert i vevsprøvar. Det var eg sjølvsagt. Dødsårsaken var antakelig for høg temperatur i overflata, fordi dette var midt på sommaren.

Dette er trofé fiske.
Det taler for seg selv samt blogg og video på alle verdens fiskesider. Både før og etter fisketuren!

Jeg er redd vi får mange flere som fisker etter akkurat samme prinsippet. På all type fisk. Om den er rødlistet eller ikke spiller ingen rolle. ( for mange av dem)
Noen kommer til og med på vgtv samt i avisen med ’’monsteret’’ de har fanget, for så og bli sluppet ut igjen
Noen må snart sette søkelyset på fisk som tas på denne måten, kun for et kyss samt et bilde til skrytealbum på div fiskesider..
-------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg kan bare nok en gang si
Tusen Takk til Chironomus -Arve Lynghammar for god info.

Veldig mange vet ikke hvem man skal kontakte osv osv.
Skal vi tillate en liten men stadig større voksende gruppe slik fiske?
Uten at de bidrar til forskning?
De fleste fisk blir ikke funnet i fjæresteinen.
De synker, blir spist av fisk og fugl osv.
Følger du bloggen til denne og mange mange andre sportsfiskere ser du at det kun er trofé fiske som er meningen med dette. Det vet folk som følger bloggene.
Disse fiskerne er som jeg har sagt en stort voksende ’’art’’ de fisker etter trofé fisk. De skal fylle en liste der de kan-skal krysse av for alle verdens fiskearter.
Dette er hva jeg ikke liker.

Jeg savner et sted der man kan finne alle arter som blir forsket på, hvor man kan kontakte den aktuelle forskeren om det gjelder hattesopper, fisk, eller syk ask.

Hvorfor finnes ikke dere enkelt tilgjengelig for oss amatører. ’’amøber’’
Det hadde vært i n t og vite hva som skjer .
Samt resultatet av hva dere driver på med.
Alle vet om ting som står i avisen. Men der er jo bare en bitte liten del som får spalteplass.
Kanskje dere kunne få mer info av oss amatører. Til deres forskning.
Kanskje vi ’’allmennheten’’ kunne være til nytte.

Hva sier du Torborg?
Hadde det vært en fin fane her inne:

Disse emnene blir det forsket på:
Så kan forskeren selv fortelle om han ønsker hjelp samt hva slags hjelp.


Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Gå til toppen av siden

trachypachus
Biolog

2923 Posts

Skrevet - 17/09/2013 :  17:29:19  Vis profil  Besøk trachypachuss hjemmeside Send trachypachus a Private Message  Svar med kopi av melding
Her var det igjen en masse synsing!
At du Iza synes at sportsfiske er meningsløst betyr ikke at alle andre er enig med deg.
Jeg kjenner noen som mener at det er fullstendig meningsløst å løpe rundt etter en ball, kun for å forsøke å sparke den i et nett. Men mange andre finner dette svært så meningsfullt, både å se på og å drive på med selv. Det kan da ikke være slik at siden noen synes fotball er meningsløst, så skal det forbys? Og spesielt ikke pga et argument om at de som scorer mål jubler og feirer så fælt? På samme måte vil de som får tak i en stor eller spesiell fisk naturlig nok uttrykke glede pga dette - det er helt naturlig å vise glede når man får til det man prøver på. Nei, det argumentet ditt henger ikke på greip! Så lenge sportsfiske drives forsvarlig, og det gjør det i all hovedsak, er det ingen som helst grunn til å forby det. Helt uavhengig av om fiskeren samler inn data fra fangsten eller ei.
Hvis det skulle vise seg at sportsfiske er en trussel mot en bestand/art, så blir sannsynligvis dette fisket regulert. Se bare på laksefisket i norske elver. Og ett av tiltakene for å verne laksebestanden i flere norske elver, er nettopp "catch and release". Hadde ikke dette vært forsvarlig, så ville dette fiske vært stoppet.

Stefan

Redigert av - trachypachus den 17/09/2013 17:30:27
Gå til toppen av siden

Limnoan
Biolog9952 Posts

Skrevet - 18/09/2013 :  10:33:27  Vis profil  Besøk Limnoans hjemmeside Send Limnoan a Private Message  Svar med kopi av melding
Nå må vi skille snørr og barter!

Fotball skiller seg fra sportsfiske i det at ballen som mishandles allerede er død. (At fotballkamper binder opp store ressurser til politi og vakthold er en helt annen sak. Såpass får vi heller koste på oss

Jeg fisker selv, og min unnskyldning for å mishandle fisken er at den skal brukes til noe. Innerst inne handler ikke denne diskusjonen om fiskebestander eller fiskens eventuelle lidelse eller mangel på sådan. Det handler om respekt for liv. Om å ta hva en behøver, men ikke mer.

Gled deg gjerne over fisket, men ikke dra opp mer fisk enn du (og katta) kommer til å spise opp.

AA
Gå til toppen av siden

Triturus
Biolog919 Posts

Skrevet - 18/09/2013 :  11:02:49  Vis profil  Besøk Trituruss hjemmeside Send Triturus a Private Message  Svar med kopi av melding
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Limnoan


Gled deg gjerne over fisket, men ikke dra opp mer fisk enn du (og katta) kommer til å spise opp.

AA
Skal du være dommer og tre meninger ned over hodene på andre?

Hvorfor er C&R et statlig forvaltningsgrep i norske lakseelver om det er så håpløst som du og andre skriver? Flott med meninger altså, men skal du forfekte utelukkende fang-og-spis må det argumenteres bedre enn dette.

Mvh Irvin
Gå til toppen av siden

trachypachus
Biolog

2923 Posts

Skrevet - 18/09/2013 :  11:07:44  Vis profil  Besøk trachypachuss hjemmeside Send trachypachus a Private Message  Svar med kopi av melding
Håper du skjønte at fotball ble trukket inn i diskusjonen kun som et bilde på at det som noen ser på som en meningsløs aktivitet, for andre er selve meningen med livet.

Det er fullt lov å slippe fisken du får på kroken ut i vannet igjen, og det er også lov til å glede seg over dette. At fisk slippes tilbake igjen betyr jo at man ikke tar mer enn man behøver, i motsetning til når man tar livet av alt man får på kroken. Da virker det rart når du Arne moraliserer omkring dette, samtidig som du selv tar livet av alt du fisker.

Må for ordens skyld legge til at jeg har fisket en del selv, og det er kun småfisk/feil fisk som har blitt hevet uti igjen. Men det betyr altså ikke at jeg ser ned på eller ikke har forståelse for de som slipper ut god matfisk.

Stefan

Redigert av - trachypachus den 18/09/2013 11:09:11
Gå til toppen av siden

Limnoan
Biolog9952 Posts

Skrevet - 18/09/2013 :  11:40:05  Vis profil  Besøk Limnoans hjemmeside Send Limnoan a Private Message  Svar med kopi av melding
Selvsagt forstår jeg at fotball bare er med som et eksempel på meningsløs aktivitet. Og jeg oppfatter den som uskyldig meningsløs aktivitet.

I motsetning til ’’catch & release’’, som jeg finner respektløst.

Om fisken kan føle glede, vil den uten tvil være glad for å bli sluppet fri. Men, den hadde nok vært enda gladere for å ikke bli trukket på land.

Uansett dette handler ikke om fisken, men om fiskeren. Som må ha et motsetningsfylt forhold til fisken. Den skal for en hver pris hales i land, men må ikke skades

AA
Gå til toppen av siden

Iza
Aktiv deltaker

788 Posts

Skrevet - 19/09/2013 :  02:48:05  Vis profil Send Iza a Private Message  Svar med kopi av melding
trachypachus du sier argumentet mine ikke henger på greip.
Nå kan vel ikke du definere bortsett fra etter egen mening om det jeg mener er sportsfiske er meningsløst eller ikke.
Om du synes mine meninger henger på greip eller ikke får stå for din egen regning.
Jeg har sagt mange ganger nå at jeg er født med fiskestang i hånda. Jeg er ikke Norsk og ikke født med ski på beina. Derimot er jeg født med fiskestang i hånda. Kan du få det med deg nå? Altså jeg er en stor fisker selv!
Jeg er faktisk en meget habil kvinnelig fisker! Jeg er gammal kjerring på snart 50.
Du må vel snart kunne forstå at det er dette trofé fiske jeg finner fullstendig tåpelig. Til og med på en rødlistet art som fiskes uten noe som helst forskningsøyemed men kun for spenningen av fangstens skyld. Det MÅ være lov og mene at en rødlistet fisk ikke skal tas kun for det med øye at den er stor og øker visninger dermed øker reklameverdi, salg av bøker blogg varer, sponsing osv.
Gjelder ikke dyrevern loven her kun for det det er en ’’fiskulf’’….?
Løper du ut i skogen og skyter et ekorn bare for det du ikke har et slikt krysset av på listen din du bli anmeldt. Om rette vedkommende ser deg. Eller leser om ’’fangsten din’’. For det du skryter av den.
Mener du virkelig at aldri lovforslag har kommet for sent i gang med sine forbud? Tror du virkelig at vi lever i et land der vi ikke begår kriminelle /forbudte handlinger p g a at loven er slik eller slik?
Jeg snakker ikke om laks i norske grunne elver, jeg snakker om dypvannsfisk.
Jeg mener at hadde fisken blitt rapportert inn til rette myndigheter når de fanget den kunne den gjort nytte for seg i forskningsøyemed. Isteden ble den rapportert inn etter den var funnet dø og halvråtten. Når ingen lenger kunne bruke den til forskning.Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Gå til toppen av siden

Triturus
Biolog919 Posts

Skrevet - 19/09/2013 :  08:57:32  Vis profil  Besøk Trituruss hjemmeside Send Triturus a Private Message  Svar med kopi av melding
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av Iza

trachypachus du sier argumentet mine ikke henger på greip.
Nå kan vel ikke du definere bortsett fra etter egen mening om det jeg mener er sportsfiske er meningsløst eller ikke.
Om du synes mine meninger henger på greip eller ikke får stå for din egen regning.
Jeg har sagt mange ganger nå at jeg er født med fiskestang i hånda. Jeg er ikke Norsk og ikke født med ski på beina. Derimot er jeg født med fiskestang i hånda. Kan du få det med deg nå? Altså jeg er en stor fisker selv!
Jeg er faktisk en meget habil kvinnelig fisker! Jeg er gammal kjerring på snart 50.
Du må vel snart kunne forstå at det er dette trofé fiske jeg finner fullstendig tåpelig. Til og med på en rødlistet art som fiskes uten noe som helst forskningsøyemed men kun for spenningen av fangstens skyld. Det MÅ være lov og mene at en rødlistet fisk ikke skal tas kun for det med øye at den er stor og øker visninger dermed øker reklameverdi, salg av bøker blogg varer, sponsing osv.
Gjelder ikke dyrevern loven her kun for det det er en ’’fiskulf’’….?
Løper du ut i skogen og skyter et ekorn bare for det du ikke har et slikt krysset av på listen din du bli anmeldt. Om rette vedkommende ser deg. Eller leser om ’’fangsten din’’. For det du skryter av den.
Mener du virkelig at aldri lovforslag har kommet for sent i gang med sine forbud? Tror du virkelig at vi lever i et land der vi ikke begår kriminelle /forbudte handlinger p g a at loven er slik eller slik?
Jeg snakker ikke om laks i norske grunne elver, jeg snakker om dypvannsfisk.
Jeg mener at hadde fisken blitt rapportert inn til rette myndigheter når de fanget den kunne den gjort nytte for seg i forskningsøyemed. Isteden ble den rapportert inn etter den var funnet dø og halvråtten. Når ingen lenger kunne bruke den til forskning.Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns

I frykt for at du ennå ikke har skjønt at vi IKKE kaster ut igjen fisk som dør av trykkforskjellen, den legger vi i frysern og koser oss med utover vintern. Det er de artene som beviselig TÅLER å trykkforskjellen, som vi velger å sette ut igjen. At du finner trofefisket fullstendig tåpelig er din rett, men da må du også godta at andre mener noe annet. Og på tross at du tror du er veldig humoristisk med din bruk av "fiskulf", så er det få som bryr seg like mye om fiskens ve og vel enn dedikerte sportsfiskere. Hvor mange norske fiskearter har du sett i ditt liv? Jeg har enormt mange gode opplevelser fordi jeg har fått møte mange spennende arter opp igjennom, som jeg har fått på fiskestang. Noen tar vi med hjem og tilbereder til middag, andre slipper vi ut igjen. Du kaller det trofefiske, javel, at jeg fører en personlig liste over alle artene jeg har fått på stang, og skriver om det på blogger, forum og sportsfiskemagasin. Jeg kaller det en sunn hobby. Hva med alle som fanger sommerfugler og stikker en nål i ryggen på de, er det greit? Hva med linefiske hvor fisken står på lina i opptil flere døgn før den blir dratt opp. Er det greit bare fordi det blir brukt som mat? Og hadde det vært greit om jeg fisket håkjerring dersom jeg drepte de?

Mvh Irvin
Gå til toppen av siden

focus1
Aktiv deltaker

43 Posts

Skrevet - 19/09/2013 :  18:12:56  Vis profil Send focus1 a Private Message  Svar med kopi av melding
Vil takke Chironomus for sitt meget informative innlegg, flott at det er sammarbeid mellom forskere, sports og yrkesfiskere. Det må jo være med på å gjøre en allerede spennende hobby/sport enda mer spennende.

Jeg lurer på om man har noe anelse om hvor gamle disse fiskene kan bli? Kan de være en god markør for miljøgifter?
Ut ifra hva du opplyser om mulig dødsårsak, ville det vært lurt og begrenset tidspunktet for når på året det er lurt og drive med sportsfiske med catch and release rettet mot denne arten?
Hva er grunnen til at du kan anta at vanntemp er dødsårsak? Finnes det lignende tilfeller eller har denne saken fått forskere til å se på dette som en sansynlighet? Kanskje man burde dra opp eks. antall av dem i varmere vannlag for å merke de og så se om de tålte det? Slik kan man kanskje bestemme potensiell utbredelse for arten sørover? Hvis man kan tenke seg å fiske på gradivis kaldere og kaldere vann og se på overlevelses raten til et rep. utvalg. Ikke all god forskning er planlagt.
Gå til toppen av siden

Chironomus
Biolog

333 Posts

Skrevet - 24/09/2013 :  15:35:54  Vis profil Send Chironomus a Private Message  Svar med kopi av melding

focus1:
Alderslesing blir det gjort ein del på for tida, og foreløpige resultater kan tyde på at dei kanskje er 100 år før dei vert kjønnsmogne, og maksimumsalderen kan vera opp mot 300 år. Men det er ein del usikkerhetsmomenter her framleis.

Kva meiner du med "markør for miljøgifter"? Dersom det er snakk om miljøgifter som vert akkumulert, er det jo klart at høg alder vil kunne resultere i mykje miljøgifter.

Du har rett i at det vil vera foruftig å halde denne aktiviteten til den kalde årstida, eller i kalde farvatn.

Årsaken til at temperatursjokk blei foreslått som ein mulig årsak,er ein samtale eg hadde med eit par fiskefysiologar. Men det er lett å tenke seg at kaldblodige dyr får problemer med raske temperaturendringar. Til dømes bør ein ikkje putte nyinnkjøpte akvariefiskar rett i akvariet heime, dei bør få akklimatisere seg fyrst.

Såvidt meg bekjent er det ingen som har observert dette tidlegare. For å gjenta til det kjedsommelige: me har svært lite kunnskap om arten! Forsøket du skisserar er jo nøyaktig det som skjedde i dette tilfellet! Me fekk kunnskap om at temperatur kan vera ein faktor. Nettopp difor forstår eg ikkje den voldsomme motstanden når det gjeld sportsfiske.

For kort tid sidan blei for øvrig arten funne i Mexicogulfen: http://www.nbcnews.com/science/shark-tale-12-foot-arctic-predator-caught-warm-gulf-mexico-6C10936328

Arve
Gå til toppen av siden

focus1
Aktiv deltaker

43 Posts

Skrevet - 25/09/2013 :  22:26:34  Vis profil Send focus1 a Private Message  Svar med kopi av melding
Jeg mener ikke noe som helst om catch and releae i denne saken. Takk for nok et informativt svar fra Chironomus. Jeg mente at akkurat som med hummeren som lever lenge så vil det samle seg opp endel giftstoffer og at man derfor kunne si et eller annet om det, men jeg har jo ikke peiling. Tenke at de lever på bunnen osv. Men det de spiser lever jo nødvendigvis et helt annet sted.

En diskusjon som dette, og som jo er satt igang av det faktiske sportfiske, er jo med å sette søkelyset på en spennende fisk og miljøet den lever i. Jeg syns det er bra i denne saken.
Gå til toppen av siden

soryu
Aktiv deltaker

1765 Posts

Skrevet - 07/11/2013 :  21:06:32  Vis profil Send soryu a Private Message  Svar med kopi av melding
til de som er så imot sportsfiske så kan jeg skyte inn at hadde det ikke vært for dem så tror jeg laks og sjøørret på sørlandet ville vært utryddet nå, men takket være omfattende kultiveringsarbeid (mye på dugnad) så er bestanden igjen oppadgående, en annen sak er oppdrettsnæringa som har skylden for den dramatiske tilbakegangen for villaks langs kysten, uten sportsfiskere så er jeg ikke så sikker på om dette hadde vært et tema. Å fiske opp 10 håkjerringer i løpet av et år noe som er sånn ca det som blir fisket opp, er vel ikke noe å henge seg opp i? det må da være bedre å rette sinne fortvilelsen mot de faktorene som faktisk utgjør en miljøfare?
Gå til toppen av siden

Iza
Aktiv deltaker

788 Posts

Skrevet - 25/02/2014 :  14:58:21  Vis profil Send Iza a Private Message  Svar med kopi av melding
Jeg sier det en gang til: Jeg er IKKE imot sportsfiske. Jeg ER selv fisker og har vært det siden jeg fikk min første glassfiberstang som fire åring.Jeg er medlem av en fiskeforening jeg er med og kultiverer med og spre kalk i elver med laks og sjøørreten.Jeg bor på Sørlandet og har sett hva surt nedbør gjør med våre innlandsvann og bekker samt hva som skjer i sjøen, Jeg er "der" og fisker hvert år, jeg er verken blind eller døv. Jeg ser forandringene som har skjedd. Tydligvis blir sportsfiske definert annerledes nå enn den gang da."sånn ca for 100 år siden". Sportsfiske var en som fisket til eget bruk,som kanskje delte litt med naboen og familie forøvrig,når stimer med makrell,sei osv bet som "gale". Jeg løp selv med bøtter med fisk til gamle damer, de var så glad for en riktig fersk fiskemiddag.
Nå er vist sportsfiske at man skal fiske opp masse arter, som skal registrere på div fiske sider på nett på egne "skryte sider" , ta skryte bilde av, før de fleste slippes ut igjen. Mange av de som kaller seg sportsfiskere liker og spiser ikke fisk, Det jeg hele tiden har argumentert med er at fisk blir skadet av og dras opp fra dype for så og slippes ut igjen. Bevis får vi sjelden pga at få fisk blir funnet før de blir spist eller synker. Denne tråden ble startet pga en stor fisk som drev i land etter slikt "sportsfiske" /liste fiske.
Når ble det denne definisjonen på hva en sportsfisker er forandret?
Og hva er jeg nå?
Jeg fisker for mat,jeg slipper ut de som er under minstemål, jeg fiske/ tar ikke ål lenger " noe jeg har gjort i 30 år"
Hva er jeg om jeg ikke er sportsfisk?
Når forandret begrepet seg?

Hilsen ivrig sportsfisker "gammelt utrykk kanskje" som venter på at makrellen skal koke# foran stuevinduene så jeg bare kan ta stanga og løpe. :) Som går og ser på ørret og laks hver dag.
Nå tror jeg ikke jeg gidder mer i denne tråden,de fleste mener jeg har feil, men det varmer en "gammel" dames hjerte og se at noen få er enig med meg.
Jeg vil veldig gjerne ha svar på spørsmålenen mine og spesielt :
Hva er jeg nå, når jeg ikke er sportsfisker.?
Bare ei gammal tullete kjerring som fisker kanskje.
Som mener at det er meg og slike som meg som er sportsfisker og de andre er trofe fiskere.

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns

Redigert av - Iza den 25/02/2014 15:10:16
Gå til toppen av siden

terning
Aktiv deltaker

20 Posts

Skrevet - 04/03/2017 :  18:59:16  Vis profil Send terning a Private Message  Svar med kopi av melding
Da får du kalle deg for matfisker, Iza

Hilsen også snart 50 år "gammel kjerring", som også fisker etter mat
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av soryu

til de som er så imot sportsfiske så kan jeg skyte inn at hadde det ikke vært for dem så tror jeg laks og sjøørret på sørlandet ville vært utryddet nå, men takket være omfattende kultiveringsarbeid (mye på dugnad) så er bestanden igjen oppadgående, en annen sak er oppdrettsnæringa som har skylden for den dramatiske tilbakegangen for villaks langs kysten, uten sportsfiskere så er jeg ikke så sikker på om dette hadde vært et tema. Å fiske opp 10 håkjerringer i løpet av et år noe som er sånn ca det som blir fisket opp, er vel ikke noe å henge seg opp i? det må da være bedre å rette sinne fortvilelsen mot de faktorene som faktisk utgjør en miljøfare?

Gå til toppen av siden
Side: av 2 Tidligere emne Emne Neste emne  
Forrige side
 Nytt emne  Svar på emne
 Skrivervennlig versjon Bookmark this Topic BookMark Topic
Snarvei:
Spør en biolog © © 2001 BIO Gå til toppen av siden
Denne sida ble genererert på 0,18 sekunder. Snitz Forums 2000