Vedtekter for Norsk Biologforening - BIO
Endret mars 1993, april 1999,  april 2013, april 2017 og juni 2020


§ 1. Formål
Norsk Biologforening (BIO), har som formål:

- styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer
- arbeide for biologers interesse og kompetanse, spesielt på arbeidsmarkedet.
- arbeide for å styrke biologifaget i skole og utdanning
- arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk i samfunnsplanleggingen
- utgi foreningens tidsskrift
- etablere og holde kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner

§ 2. Medlemskap

Personer med utdanning i, eller interesse for, biologi kan bli medlemmer 

BIO har 4 medlemskategorier
1) Medlem i arbeid
2) Studentmedlem
3) Medlem arbeidsledig
4) Medlem pensjonist
Kontingentendringer vedtas på årsmøtet


§ 3. Årsmøtet
Årsmøtet er BIOs høyeste myndighet. Det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av april måned. På årsmøtet har alle medlemmer som har betalt medlemskontingent inneværende år, tale- og forslagsrett. Årsmøtet behandler:

1) Årsmelding
2) Regnskap og budsjett
3) Foreningssaker
4) Innkomne saker.
5) Valg av styre, valgkomité og revisor

Årsmøtet innkalles med minst 8 ukers varsel. Saker under pkt. 3) og 4) må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet.
Saker som er innkommet etter denne frist, eller som blir fremmet på årsmøtets kan behandles, men ikke voteres over. Endelig saksliste sendes ut 3 uker før årsmøtet.

Dersom minst 20 % av medlemmene krever det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte med 3 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle forslag om vedtektsendring eller oppløsning av BIO.

Årsmøtet utpeker møteleder. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt saker som framgår av § 8 - 10.


§ 4 Styret
Styret er BIOs utøvende organ, og består av 7 medlemmer:
leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år. Hvert år er minst to av styrets medlemmer på valg. Det skal tilstrebes en bred yrkesmessig og fagbiologisk sammensetning av styret. Hvert kjønn skal være representert med minst 3 personer i styret. Styret konstituerer seg selv. Redaktøren for foreningens tidskrift har møterett og talerett på styrets møter.

Til styret skal det velges 3 vararepresentanter. Vararepresentantene velges for 1 år av gangen, og deltar i styrets arbeid på lik linje med de faste representantene. Representantene har ikke stemmerett, så fremt de ikke går inn for styremedlemmer i deres fravær.

Styret leder foreningens virksomhet mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av årsmøtene, men kan ut over dette selv velge sin arbeidsform. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer/ vararepresentanter er til stede etter formell innkalling. Alle saker, med unntak av eksklusjoner (Jf.§9), avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.


§ 5 Valgkomite
En valgkomité bestående av 3 medlemmer velges på årsmøtet for 2 år. Valgkomiteen skal forut for årsmøtene legge fram forslag til:
1) Styremedlemmer
2) Vararepresentanter
3) Valgkomitémedlemmer
4) Revisor
Valgkomiteens forslag må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.


§ 6 Revisor
Foreningens revisor velges av årsmøtet, og fungerer inntil annen revisor velges i dennes sted.

§ 7 Bonnevieprisen
Norsk Biologforening (BIO) deler ut Bonnevieprisen (se egne vedtekter)

§ 8 Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringen behandles som saker til årsmøtet (Jf. § 3, pkt 3).

§ 9 Eksklusjoner
Styret kan med minst 5 stemmer suspendere medlemmer. Enhver suspensjon skal behandles på det påfølgende årsmøtet, som foretar eksklusjon med minst 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av foreningen må fattes på årsmøtet med minst 2/3 flertall. Eventuelle økonomiske midler skal tilfalle en organisasjon med tilsvarende formål etter vedtak fattet på årsmøtet.