Asbjørn MoenBonnevieprisen 2017 gikk til Asbjørn Moen.

Asbjørn Moen fikk prisen for sitt mangeårige engasjement for myr og kulturlandskap. 

 

 

 

Gjennom 45 år har professor Asbjørn Moen vært en sentral forsker og samfunnsaktør innen vegetasjonsøkologi og naturvern. Hans entusiasme for myr og tradisjonell skjøtsel, kombinert med evne til å få kontakt og engasjement hos grunneiere, lokalbefolkning og studenter, har gitt resultater som på en forbilledlig måte har fremmet botanikkfaget. Hans iherdige arbeidsinnsats gjennom 1970 og 1980-årene innen naturforvaltningen ble avgjørende for at et stort antall naturområder ble vernet.

Asbjørn Moen tok sin doktorgrad på slåttemyr på Sølendet i Røros kommune. Forskningsarbeidet startet i 1974 og siden har det 3km store området kontinuerlig vært fulgt opp med forskning, forvaltning og formidling. Her danner grunneiernes erfaringsbaserte kunnskap om driften av myrslåtten basis for forvaltningen av området. Området er i dag et naturreservat. Det er etablert natursti og det gis omvisninger for publikum som opplever de veldrevne slåttemyrene med det rike plantelivet. Den gode kontakten inn mot naturforvaltningen, og måten skjøtselen på Sølendet har blitt dokumentert og formidlet på, har vært viktig når man har utarbeidet skjøtselsregimer for andre områder.

Allerede tidlig i sin forskningskarriere anla han faste prøveflater for å dokumentere langtidsvirkningen av ulike driftsregimer for skjøtsel av myr og kulturlandskap. I 2003 ble hans langtidsserier rangert blant de aller viktigste terrestriske dataseriene av Norges forskningsråd. De har høy faglig verdi for framtidens naturovervåking.

På grunnlag av Asbjørn Moens omfattende kunnskaper om norsk natur ga Statens kartverk ham oppdraget om å skrive «Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon». Denne praktboken utkom i 1998 på norsk og i engelsk utgave 1999. Boken fikk meget god mottakelse både nasjonalt og internasjonalt, og brukes og siteres mye både innen forskning, forvaltning og undervisning.

I 2006 publiserte Riksrevisjonen rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder». Her var Asbjørn Moen en viktig bidragsyter. Rapporten førte til økt oppmerksomhet om for dårlig oppfølging av verneområder, og at det måtte gjøres bedre innsats for å heve kunnskapsnivået om skjøtsel i verneområdene. Et positivt resultat ble økte bevilgninger til driften av verneområdene.

Gjennom sin yrkeskarriere har Asbjørn Moen en stor vitenskapelig produksjon, og har vært en inspirerende universitetslærer og veileder. Han har vist fremragende kunnskap for norske naturtyper, og har over flere tiår engasjert og rekruttert mange nye forskere og forvaltere med sin smittende entusiasme for biologifaget. Gjennom feltbefaringer, forskningsprosjekter og forelesinger har Moen evnet å formidle kunnskap fra den enkelte art til komplekse økosystemsammenhenger. Asbjørn Moen har i tillegg gjort en svært viktig jobb med å formidle sammenhengen mellom variasjoner i norsk natur langs geografiske og økologiske gradienter, en viktig arv en ny generasjons forskere har tatt med seg. Asbjørn Moen har gjennom sin karriere ledet mer enn 100 nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Han har utgitt flere populærvitenskapelige bøker for en videre krets av lesere. Eksempler på formidlingsarbeidet er boken «Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 40 år» (2012) og hans bidrag til bøkene «Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdier» (1998) og «Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker” (1999).

Asbjørn Moen har også vist et stort internasjonalt engasjement for myrer. Han har hatt en sentral rolle i «The International Mire Conservation Group», et nettverk av fagekspertise som arbeider for å fremme kunnskap om, og ivareta myrer, internasjonalt. I dag er det 60 land som deltar i arbeidet. Moen har særlig engasjert seg i debatten om de tropiske myrene, med utgangspunkt i Indonesias og Norges regnskogsengasjement. Gjennom de siste årene har Asbjørn Moen arbeidet for kunnskapen om myr i Europa skal bli lettere tilgjengelig. Den nylig lanserte boka «Mires and peatlands of Europe - status, conservation and distribution» (2017), er det første bokverket som gir en samlet oversikt over myr i Europa. Moen har hatt en sentral rolle i jobben med å samle hele 134 myrspesialister om et felles bokprosjekt, og han har både vært pådriver og en av de sentrale editorene og forfatterne i boken. Boken er et spennende stykke arbeid, hvor norske myrer blir satt inn i en større sammenheng.

Asbjørn Moen har vært en aktiv foredragsholder, debattant og meningsdanner for å fremme naturvern og god forvaltning av naturressursene. Han har vært en av de viktige pådriverne for Artsdatabanken i Norge. Gjennom kontakt med lokalbefolkningen, omvisninger, foredrag, bøker og informasjonshefter har han i tillegg spredd kunnskap om økologisk forskning naturopplevelse til brede lag av befolkningen. Hans store arbeidsinnsats for konstruktivt biologisk bidrag til naturvernet i Norge gjør ham til en verdig kandidat til Bonnevieprisen.